296

persones voluntàries

27 

projectes d'acció social

1.361.324€ d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que s’adrecen a Càritas per millorar la seva situació i establim amb elles un pla de treball, coordinat amb altres agents del territori, per ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat.

355 persones ateses

47% en risc d'exclusió residencial

69% en situació irregular

72% en situació d'atur


701 persones beneficiàries

4 persones voluntàries


Fem comunitat

Oferim espais de trobada oberts a tothom, on es realitzen diferents dinàmiques i activitats per tal d’afavorir l’empoderament de les persones, l’ajuda mútua i la participació en la vida social del territori.

20 persones participants

60 persones beneficiàries

2 persones voluntàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural (TALC)

Facilitem l’aprenentatge del català com a element d’inclusió social i potenciem l’autonomia de les persones migrants a través del coneixement de l’entorn cultural, administratiu i social, alhora que afavorim la participació a la comunitat.

82 persones participants

80% milloren el coneixement de l'entorn

14 persones voluntàries

Servei en Drets Socials de Suport en Tràmits

Donem suport a les persones que tenen dificultats a l’hora de fer tràmits administratius de manera telemàtica, facilitant l’accés als seus drets socials més bàsics.

14 persones ateses des del servei

156 persones ateses per les tècniques d'acollida

2 persones voluntàries

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies en situació de pobresa econòmica, alhora que oferim suport i formació sobre alimentació i hàbits saludables, a través d’un projecte de partenariat amb diferents entitats i institucions públiques i privades.

2.493 persones ateses

6.883 persones beneficiàries

50 persones voluntàries

Rober

Cobrim les necessitats bàsiques de roba en el marc d’un espai de reciclatge que promou els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones, i ofereix un punt de trobada i atenció a persones en situació de vulnerabilitat. 


508 persones ateses

873 persones beneficiàries

42 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica (SAE)

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en situació d’alta vulnerabilitat, per fer front a despeses molt bàsiques, mentre treballem amb la persona per a revertir aquesta situació.


91 persones ateses

200 ajudes realitzades

16.197 d'inversió en ajudes

1 persona voluntària

Infància, joves i família

Projecte d'Acompanyament a l'Escolaritat (PAE)

Acompanyem i donem suport a estudiants de secundària en situació de vulnerabilitat, i a les seves famílies, per lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar, en col·laboració amb els centres educatius.


60 joves atesos

170 persones beneficiàries

12 persones voluntàries

Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Oferim un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària i/o secundària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu. 


101 infants i joves atesos

322 persones beneficiàries

21 persones voluntàries 

Proinfància

Atenem infants de 0 a 18 anys a través d’un model d’atenció integral que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social, i que es concreta en espais de trobada durant tot el curs escolar en els quals s’ofereix suport social, educatiu i emocional per prevenir situacions d’exclusió.


157 persones ateses:

62 infants i joves i 95 persones adultes

14 persones voluntàries

Fes +

Acompanyem joves en situació de vulnerabilitat que cursen estudis postobligatoris, per tal de donar-los les eines i el suport necessari per superar-los amb èxit i facilitar així el seu accés a estudis superiors i/o al mercat laboral.

21 joves participants

44 persones beneficiàries

5 persones voluntàries

Acompanyament a les persones grans

Grans moments (Apadrinar un Avi)

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves.

163 persones participants:

74 persones grans i 89 joves

3 persones voluntàries

En Bona Companyia (Ser Gran en Dignitat)

Acompanyem persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

56 persones grans acompanyades

21 persones voluntàries


Inserció sociolaboral i economia social

Servei d'Orientació Sociolaboral Migrants

Oferim orientació, acompanyament i suport a persones que presenten especials dificultats per accedir al mercat laboral, per tal que estiguin més preparades per a buscar feina de forma autònoma i facilitar així l’accés a un lloc de treball. 

 164 persones ateses

Intermediació i Prospecció

Fem d’intermediaris entre les persones ateses per Càritas que han rebut acompanyament laboral i participen activament en la recerca de feina, i les empreses que ofereixen llocs de treball, per a facilitar una bona incorporació al mercat laboral.

114 persones ateses

Punt d'Activació

Facilitem eines i recursos personals per millorar les habilitats i competències que afavoreixin la inclusió sociolaboral, a través d’espais grupals adreçats a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.

199 persones ateses


Reincopora 

Acompanyem interns de centres penitenciaris per millorar la seva inserció social i laboral, per mitjà d'un pla personalitzat.

 20 persones ateses

Itineraris Integrals d'Inserció 

Orientem, acompanyem i donem eines a persones que presenten especials dificultats per trobar feina, a través d’un itinerari personalitzat, per facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

244 persones ateses


Pretaller de neteja en serveis de proximitat

Millorem les possibilitats d’accés al mercat laboral de dones en situació de vulnerabilitat, a través de formació teòrica i pràctica en l’ofici de netejadora professional.

26 persones ateses

Formació en alternança

Donem formació professional en un context de treball real, així com formació en competències bàsiques, a joves tutelats i extutelats per l’administració, en situació de vulnerabilitat greu, per tal de facilitar el seu accés a un lloc de treball.

33 persones ateses 

Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem l’economia social i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral a través d’Ecosol, l’empresa d’inserció de l’entitat. Un total de 134 persones han format part dels projectes d’Ecosol:


62 persones a muntatge de bicicletes

5 persones a restauració i càtering

52 persones a manteniment i neteja d'edificis

11 persones a missatgeria sostenible

3 persones a gestió de roba i llibres

1 persona a gestió de magatzem

Sense llar i habitatge

Pis Devesa

Oferim habitatge temporal i acompanyament integral a joves migrans sense referents, extutelats per l’administració, per facilitar el seu procés maduratiu i la seva inserció social i laboral.

6 persones ateses

Llaços, model Housing First

Procurem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge i que aquest esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament i l’exclusió.  

2 persones ateses

Conviu

Oferim habitatge temporal i suport integral a persones que provenen d’institucions penitenciàries per a facilitar la seva integració social i inserció laboral.

40 persones ateses

Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió (PATI)

Oferim habitatge temporal a dones i mares amb infants a càrrec, que pateixen precarietat socioeconòmica severa, i els proporcionem el suport necessari perquè puguin superar la situació d’exclusió i recuperar l’autonomia personal, psicològica i social.

9 persones ateses

21 persones beneficiària

Servei en Drets Socials en Habitatge

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats relacionades amb l’accés a un habitatge digne, per tal de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.

20 persones ateses

1 persona voluntària

Assessorament jurídic

Servei d'Assessorament Contra el Racisme i la Discriminació (SARD)

Acompanyem i donem suport a les persones que reben discriminació i actituds racistes, i oferim recursos de sensibilització i denúncia.

40 persones ateses

Servei d'Assessorament a l'Immigrant (SAI)

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria. 


1.700 persones ateses

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Interparroquial de Girona Càritas memòria 2022 - ok.pdf

Càritas Interparroquial de Girona

c/ Narcís Blanch, 26

17003 Girona

972 749188 

girona@caritasgirona.cat